Jaarverslag

ANBI status

De Jan Veenstra-stichting voldoet aan de normen om een een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status te hebben, hetgeen voor donatie een fiscaal voordeel oplevert.

Gegevens voor ANBI-status

1. Naam

Jan Veenstra Stichting, handelend onder de naam WensenAmbulance Amsterdam & Omstreken

2 Fiscaalnummer

8226.13.426

3. Contactgegevens

Mobiel Telefoonnummer: 06 – 1823 1851

E-mailadres: info@wensenambulance.nl

4. Bestuurssamenstelling

Jan A. Veenstra, voorzitter

Wim Q.M. Hogenboom, secretaris/penningmeester

Clemens M.L. Blaas, lid

Katja Bouman, lid

5. Beleidsplan

Het op doeltreffende wijze uitvoering geven aan de doelstelling van de Stichting. Hierbij wordt door middel van de website en van folders/vlugschriften bekendheid gecreeërd bij potentiële aanvragers. Door de inzet van 2 coördinatoren en circa 190 professionele vrijwilligers (ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs) wordt uitvoering gegeven aan individuele aanvragen. Het vermogen van de stichting wordt door het bestuur ingezet voor de dekking van de benodigde en daarmee niet vermijdbare kosten.

6. Beloningsbeleid

Ten aanzien van bestuur, coördinatoren en vrijwilligers vindt geen beloning plaats, alleen onkosten worden individueel vergoed.

7. Doelstelling

In de statuten en daarmee in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat het volgende vermeld:

De vereniging stelt zich ten doel :

– Het op belangeloze basis aan mensen met een langdurige chronische ziekte en/of mensen in hun (pre)terminale levensfase veilig en comfortabel liggend vervoer in de wensenambulance aan te bieden voor de realisatie van bepaalde wensen of behoeften;
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

8. Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2015

1. Wensen

In 2015 heeft de WensenAmbulance Amsterdam in totaal 71 wensen binnen gekregen, waarvan er 45 in vervulling zijn gegaan.
Hiervan zijn 5 wensen in het kader van Wishkids, 3 wensen werden vervuld en 2 wensen werden gecanceld. Daarnaast zijn er 42 wensen voor volwassenen in vervulling gegaan, dit betroffen allemaal wensen binnen Nederland. 23 Wensen van volwassenen zijn na de voorbereiding om diverse redenen gecanceld. 3 wensen werden afgewezen omdat ze niet voldeden aan de inzetcriteria. De overige wensambulances in Nederland hebben geen wensen van ons over hoeven nemen om geografische of organisatorische redenen.

2.Samenwerking Ambulance Amsterdam

Ambulance Amsterdam heeft in 2014 een eigen voertuig ter beschikking gesteld voor de WensenAmbulance. Dit voertuig is speciaal aangepast aan het wensenvervoer, zo werd een rolstoel in het voertuit geplaatst en speciaal bestickert voor de WensenAmbulance. Hier werkte een aantal bedrijven belangeloos aan mee. Daarnaast werd een speciale regendeken ontwikkeld en gemaakt om het comfort van de patiënt te verbeteren bij slechte weersomstandigheden. Ook werd de kleding voor vrijwilligers uitgebreid. In 2015 is hier een vervolg op gekomen.

3. Samenwerkende wensambulances Nederland

In 2013, 2014 en 2015 hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de Samenwerkende Wensenambulances Nederland. Hier is in 2014 besloten dat er een samenwerkingsovereenkomst zal worden opgesteld met als speerpunten: verdeling van wensen over de regio’s, uitwisselen van ervaringen en verduidelijken van contactpersonen voor derden (bedrijven, evenementen, etc). De eerste stappen in deze richting zijn in 2014 gezet. In 2015 zijn verdere plannen uitgewerkt en worden uitgevoerd in 2016.

4. Vrijwilligers

Het vrijwilligersbestand van de WensenAmbulance Amsterdam is in 2015 uitgebreid tot 180 vrijwilligers. Desondanks was het met name in de zomermaanden bij sommige wensen niet mogelijk een team te vormen. Besloten is om ook vrijwilligers buiten de ambulancediensten te gaan werven. Begin 2016 zal gestart worden met werven van chauffeurs bij de brandweer en verpleegkundigen uit ziekenhuizen.

5. Promotie

Medio 2015 is een nieuwe folder ontwikkelt door een grafische vormgever in samenwerking met de communicatiespecialist van de WensenAmbulance. In 2016 zal een nieuwe website worden ontwikkelt.

6. Bijzondere ontwikkelingen

De stichting is uitgenodigd om deel te nemen in de eerste editie van de “Afscheidswijzer Amsterdam”. Dit is een informatieve gids, die de bewoners van de stad en omstreken bewust maakt van een tijdige oriëntatie op het laatste afscheid en alles wat daarbij komt kijken.
De WensenAmbulance past met twee pagina’s met tekst en foto’s in de presentatie voor Palliatieve Zorg.

9. Financiële verantwoording

Balans per 31/12/2015
Activa: liquide middelen (ABN-AMRO rekening) € 21.245,00
Passiva: eigen vermogen € 21.245,00
Staat van Baten en Lasten over 2015
Baten/Schenkingen € 6.199,00
Lasten
advertentiekosten € 109,00
automatiseringskosten € 424,00
bankkosten € 18,00
vervoerskosten € 1.649,00
overige kosten € 814,00
Totaal lasten € 3.013,00
Saldo/resultaat € 3.186,00