Jaarverslag 2017

ANBI status

De Jan Veenstra-stichting voldoet aan de normen om een een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status te hebben, hetgeen voor donatie een fiscaal voordeel oplevert.

Gegevens voor ANBI-status

1. Naam

Jan Veenstra Stichting, handelend onder de naam WensenAmbulance Amsterdam & Omstreken

2 Fiscaalnummer

8226.13.426

3. Contactgegevens

Mobiel Telefoonnummer: 06 – 1823 1851

E-mailadres: info@wensenambulance.nl

4. Bestuurssamenstelling

Jan A. Veenstra, voorzitter

Wim Q.M. Hogenboom, secretaris/penningmeester

Clemens M.L. Blaas, lid

Katja Bouman, lid

5. Beleidsplan

Het op doeltreffende wijze uitvoering geven aan de doelstelling van de Stichting. Hierbij wordt door middel van de website en van folders/vlugschriften bekendheid gecreeërd bij potentiële aanvragers. Door de inzet van 2 coördinatoren en circa 190 professionele vrijwilligers (ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs) wordt uitvoering gegeven aan individuele aanvragen. Het vermogen van de stichting wordt door het bestuur ingezet voor de dekking van de benodigde en daarmee niet vermijdbare kosten.

6. Beloningsbeleid

Ten aanzien van bestuur, coördinatoren en vrijwilligers vindt geen beloning plaats, alleen onkosten worden individueel vergoed.

7. Doelstelling

In de statuten en daarmee in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat het volgende vermeld:

De vereniging stelt zich ten doel :

– Het op belangeloze basis aan mensen met een langdurige chronische ziekte en/of mensen in hun (pre)terminale levensfase veilig en comfortabel liggend vervoer in de wensenambulance aan te bieden voor de realisatie van bepaalde wensen of behoeften;
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

8. Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2015

a. Wensen

In 2017 zijn er 111 (2016: 99) wensaanvragen binnengekomen bij de WensenAmbulance Amsterdam. Hiervan zijn 75 (2016: 67) wensen in vervulling gegaan. Helaas zijn 33 wensen gecanceld om diverse redenen en voldeden 3 wensen niet aan de inzetcriteria. Van de 111 wensen waren er 6 in het kader van WishKids, hiervan hebben we er 4 vervuld en zijn er 2 gecanceld. Dit jaar hebben we weer een stijging van het aantal wensaanvragen gehad. Voor 2018 stellen we als doel deze stijgende lijn voort te zetten.

b. Roparun

Op 6 oktober 2017 werd de WensenAmbulance zeer positief verrast door de stichting Roparun. Er werd maar liefst een bedrag van € 116.000 beschikbaar gesteld voor een nieuw voertuig. Dit voertuig is intussen besteld en zal in het tweede kwartaal van 2018 geleverd gaan worden.

c. Organisatie

Het bestuur van de WensenAmbulance is ongewijzigd gebleven. Het aantal coördinatoren is met de komst van Frank Bakker in het team uitgebreid naar vier. Voor 2018 is het doel dit team uit te breiden naar vijf.

d. Vrijwilligers

Ook in 2017 hebben zich een grote groep vrijwilligers vanuit de zorginstellingen, brandweer en politie aangemeld en zijn deels ingewerkt. Hierdoor is een stabiele groep vrijwilligers ontstaan en was de WensenAmbulance in staat alle wensaanvragen in vervulling te laten gaan.

e. Werkgroepen

In 2017 zijn diverse werkgroepen zeer actief geweest. Het beoogde aantal werkgroepen van 7 is om praktische redenen teruggebracht naar 5. Elke werkgroep heeft als voorzitter één van de coördinatoren.

Werkgroep promotie en sponsoring

De werkgroep was op diverse open dagen, beurzen en evenementen aanwezig om het werk van de WensenAmbulance te promoten en geld te verzamelen. Ook heeft de werkgroep de aanvraag van Roparun voor haar rekening genomen.

Werkgroep voertuig

De werkgroep heeft zich in 2017 met name bezig gehouden met het vervangen van de inrichting van de WensenAmbulance van volledige ambulance uitrusting (Advanced Life Support niveau) naar basis uitrusting voor het vervullen van wensen. Dit als voorbereiding op het nieuwe voertuig.

Werkgroep kwaliteit en scholing

De werkgroep heeft zich in 2017 bezig gehouden met het opstellen van het opleidingsplan voor 2018. In dit jaar zullen er 6 thema avonden plaatsvinden voor vrijwilligers, waarvan het bijwonen van een van de avonden verplicht is voor externe vrijwilligers. Daarnaast zullen er in 2018 ook 6 instructieavonden worden georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Ook is een start gemaakt met het controleren en updaten van de gegevens van alle vrijwilligers.

Werkgroep ICT

De werkgroep heeft zich vooral bezig gehouden met de voorbereidingen voor de nieuwe website, welke in het eerste kwartaal van 2018 online zal komen.

Werkgroep vrijwilligersactiviteiten

In 2017 zijn er geen vrijwilligersactiviteiten geweest, voor 2018 staat dit wel in de planning samen met de in gebruik name van het nieuwe voertuig.

f. Samenwerking

Ook in 2017 heeft de WensenAmbulance met diverse externe bedrijven samengewerkt bij het realiseren van wensen, bijvoorbeeld door het aanbieden van gratis toegang. Daarnaast zijn een aantal wensen samen met andere stichtingen zoals Dreams4You en Opkikker gerealiseerd. Samenwerking Ambulance Amsterdam Tijdens halfjaarlijkse overleggen zijn werkafspraken gemaakt en bijgesteld omtrent de samenwerking

tussen de WensenAmbulance en Ambulance Amsterdam. Ook voor volgend jaar zal deze samenwerking worden voortgezet. De WensenAmbulance maakt gebruikt van het pand van Ambulance Amsterdam voor opslag en stalling van het voertuig, daarnaast werkt Ambulance Amsterdam mee om de kwaliteit van de WensenAmbulance hoog te houden en ziet hierop ook toe.

Samenwerkende Wensambulances

In 2017 zijn er halfjaarlijkse overleggen geweest tussen een aantal samenwerkende wensambulances in Nederland. Er is door de 6 aangesloten wensambulances een concept kwaliteitskader wensambulance opgesteld, welke in 2018 in werking zal gaan treden.

9. Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2017
Activa: liquide middelen (ABN-AMRO rekening) € 29.519
Passiva: eigen vermogen € 29.529
Staat van Baten en Lasten over 2017
Baten/Schenkingen € 12.175
Lasten
advertentiekosten € 2.834
automatiseringskosten € 424
bankkosten € 35
vervoerskosten € 79
overige kosten € 2.324
Totaal lasten € 5.694
Saldo/resultaat € 6.481

De stichting had in 2017 geen personeel in dienst.