Wensenambulance Noord-Holland

Nog één keer…

Jaarverslag 2019

WensenAmbulance Amsterdam

Download het jaarverslag 2019 hier

Algemeen
Aanbieding jaarrekening
De Jan Veenstra Stichting biedt U hierbij de jaarrekening 2019 aan.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 welke beiden zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen.
De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel:

Het op belangeloze basis aan mensen met een langdurige chronische ziekte en/of mensen in hun (pre)terminale levensfase veilig en comfortabel liggend vervoer in de WensenAmbulance aan te bieden voor de realisatie van bepaalde wensen of behoeften;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Oprichting en inschrijving Kamer van Koophandel
De Jan Veenstra Stichting is opgericht bij notariële akte op 26 mei 2010 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 50205455.

De Jan Veenstra Stichting is door de Belastingdienst erkend als zijnde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vastgesteld dat op de Jan Veenstra Stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet van toepassing is.

De Belastingdienst Douane heeft de Jan Veenstra Stichting in november 2018 een EORI-nummer (NL822613426) toegekend op basis van de ter zake geldende Europese wetgeving bij alle douanehandelingen.
Jaarverslag 2019
Wensen
In 2019 zijn er 112 (2018: 84) wensaanvragen binnengekomen bij de WensenAmbulance Amsterdam.
Hiervan zijn 87 (2018: 61) wensen in vervulling gegaan. Helaas zijn 25 (2018: 18) wensen gecanceld om diverse redenen zoals de conditie van de wensvrager of technische onhaalbaarheid van de wens.
Eén (2018: vijf) wens voldeed niet aan de inzetcriteria. Van de 87 wensen waren er twee in het kader
van WishKids waarvan één in samenwerking met stichting Opkikker.

In 2018 hebben we een daling gezien van het aantal wensen ten opzichte van 2017, in 2019 zitten we weer op dezelfde lijn als in 2017. Voor 2020 stellen we als doel het aantal gerealiseerde wensen gelijkblijvend te houden of toe te laten nemen.

Organisatie
Het bestuur van de Jan Veenstra Stichting, beheerder van de WensenAmbulance Amsterdam, is gewijzigd. Katja Bouman en Clemens Blaas hebben het bestuur per 24 oktober 2019 verlaten en zijn per dezelfde datum opgevolgd door Cor Koemeester en Frank Berg. Het aantal coördinatoren is met drie in getal gelijk gebleven: Mark van Zandwijk, Willeke Vosveld en Tycho Lok. Met betrekking tot de wenscoördinatoren geldt dat Lot Posthumus Meyjes een tijdelijke onderbreking van werkzaamheden heeft, daarnaast heeft Karen van Schuppen de organisatie als wenscoördinator verlaten. Met de komst van Petra Peters zijn er nu vier wenscoördinatoren te weten: Petra Peters, Rita van der Kerk, Frédérique Furnee en Tycho Lok. Voor 2020 is het doel dit team uit te breiden naar vijf of zes wenscoördinatoren.

De WensenAmbulance Amsterdam heeft in 2019 met medewerking van Ambulance Amsterdam een nieuw onderkomen gekregen. In de voormalige VZA-stallingsruimte tegenover de hoofdvestiging van Ambulance Amsterdam aan de Karperweg in Amsterdam is een vervangende stallings- en opbergruimte gerealiseerd inclusief vernieuwde verblijfsruimte.
Vrijwilligers
Ook in 2019 heeft zich een grote groep vrijwilligers vanuit zorginstellingen, brandweer en politie aangemeld en is deze reeds (deels) ingewerkt. Hierdoor is een stabiele groep vrijwilligers ontstaan en was de WensenAmbulance Amsterdam in staat alle wensaanvragen in vervulling te laten gaan.

In verband met de introductie eind 2018 van een nieuwe WensenAmbulance zijn er in 2019 geen standaardscholingen gegeven, maar werden er wel ambulante scholingen voor het voertuig (auto-technisch en interieurmatig) georganiseerd door de Werkgroep Kwaliteit en Scholing.

Op basis van het Jaarplan 2019 zijn er vanuit de Werkgroep Promotie en Sponsoring veel activiteiten geweest op beurzen en sportevenementen, terwijl in het tweede halfjaar de aandacht zich mede heeft gericht op presentaties bij Lionsclubs en verenigingen ter promotie van naamsbekendheid en donaties.

Werkgroepen
In 2019 zijn diverse werkgroepen zeer actief geweest, met als voorzitter één van de coördinatoren:

Werkgroep Promotie en Sponsoring (coördinator Willeke Vosveld)
De werkgroep was op diverse open dagen, beurzen en evenementen aanwezig en geeft daarbij presentaties om het werk van de WensenAmbulance Amsterdam te promoten en geld in te zamelen.

Werkgroep Voertuig (coördinator Mark van Zandwijk)
De werkgroep heeft zich in 2019 bezig gehouden met de aanhanger voor de WensenAmbulance alsmede de ontwikkeling en aanschaf van een elektrische strandrolstoel welke mogelijk werd door een gift van Stichting Roparun. Een strandbrancard is op dit moment in ontwikkeling, verdere ontwikkelingen worden verwacht in 2020.

Werkgroep Kwaliteit en Scholing (coördinator Mark van Zandwijk)
De werkgroep heeft zich in 2019 bezig gehouden met introductie van nieuwe vrijwilligers, het geven bij bij- en nascholingen en het controleren van gegevens van vrijwilligers. In 2019 zijn ook alle vrijwilligers weer zoveel mogelijk gecontroleerd op de lopende BIG-registratie (voor zover van toepassing).

Werkgroep ICT (coördinator Mark van Zandwijk)
De werkgroep is druk bezig met het door ontwikkelen van de website. Er wordt gewerkt aan een eigen intranetsysteem waarbij zowel wensen als gegevens van vrijwilligers volledig digitaal zullen worden verwerkt, waardoor met name het werk van de Wenscoördinatoren zal worden versoepeld.

Werkgroep Vrijwilligersactiviteiten (coördinator Mark van Zandwijk)
In 2019 zijn er geen bijzondere vrijwilligers activiteiten georganiseerd.

Werkgroep Wenscoördinatoren (coördinator Tycho Lok)
In 2019 was er een wisseling van wenscoördinatoren. Het onvoorspelbare maar soms ook vele werk kan een grote werkbelasting geven. Alle wenscoördinatoren regelen de wensen in vrije tijd, dit betekent dat aanvragen door drukte soms langer moeten wachten, maar het is in 2019 niet voorgekomen dat een wens hierdoor niet is uitgevoerd.

Samenwerking
Ook in 2019 heeft de WensenAmbulance met diverse externe bedrijven samengewerkt bij het
realiseren van wensen, bijvoorbeeld door het aanbieden van gratis toegang. Daarnaast zijn een aantal wensen samen met andere stichtingen zoals Dreams4You en Opkikker gerealiseerd.

Samenwerking Ambulance Amsterdam
Tijdens halfjaarlijkse overleggen zijn werkafspraken gemaakt en bijgesteld omtrent de samenwerking
tussen de WensenAmbulance Amsterdam en Ambulance Amsterdam. Ook volgend jaar zal deze samenwerking weer worden voortgezet. Ambulance Amsterdam werkt onder anderen mee om de kwaliteit van de WensenAmbulance hoog te houden en ziet hierop ook toe, daarbij heeft de WensenAmbulance een vaste Medisch Manager (MMA).

Samenwerkende Wensambulance-organisaties
In het afgelopen jaar zijn er zoals inmiddels gebruikelijk wederom halfjaarlijkse overleggen geweest tussen een aantal samenwerkende wensambulance-organisaties in Nederland. Daarbij is er door alle zes aangesloten wensambulance-organisaties een eenduidige Kwaliteitsnorm Wensambulance opgesteld, welke in 2019 van toepassing is geworden.

Ook was het overleg met de collega’s in Twente, Limburg, Brabant, Noord-Nederland en van de Veluwe effectief op tal van andere vlakken, al zijn er verschillen in snelheid van ontwikkelingen. Eind 2019 is aan de samenwerkende Wensambulance-organisaties de regio Utrecht toegevoegd.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf bestuursleden:
Voorzitter: de heer J.A. Veenstra

Secretaris: de heer P.A. Duijf
Penningmeester: de heer W.Q.M. Hogenboom
Bestuurslid: de heer F.R. Berg
Bestuurslid: de heer C.J.M. Koemeester

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 26 maart 2020.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar deze betrekking op hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van Activa en Passiva

Eigen Vermogen
Continuïteitsreserve: Deze reserve is gevormd ter dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst alle verplichtingen nagekomen kunnen worden.

Balans per 31 december 2019

Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

31-12-2019

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

Stand per 01-01-2019
115.569

Investeringen
14.115

Desinvesteringen
1.081

Afschrijvingen
18.765

Stand per 31-12-2019
109.838

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

ABN AMRO bank
45.350

45.350

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Continuïteitsreserve

Stand per 01-01-2019
152.568

Toevoeging uit het resultaat
2.621

Stand per 31-12-2019
155.189

Staat van baten en lasten over 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

Jaarverslag 2019 WensenAmbulance Amsterdam