Wensenambulance Noord-Holland

Nog één keer…

Jaarverslag 2018

ANBI status

De Jan Veenstra-stichting voldoet aan de normen om een een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status te hebben, hetgeen voor donatie een fiscaal voordeel oplevert.

Gegevens voor ANBI-status

1. Naam

Jan Veenstra Stichting, handelend onder de naam WensenAmbulance Amsterdam & Omstreken

2 Fiscaalnummer

8226.13.426

3. Contactgegevens

Mobiel Telefoonnummer: 06 – 1823 1851

E-mailadres: info@wensenambulance.nl

4. Bestuurssamenstelling

Dhr J. A. Veenstra, voorzitter

Dhr P.A. Duijf, secretaris

Dhr W.Q.M. Hogenboom, penningmeester

Dhr C.M.L. Blaas, lid

Mw K. Bouman, lid

5. Beleidsplan

Het op doeltreffende wijze uitvoering geven aan de doelstelling van de Stichting. Hierbij wordt door middel van de website en van folders/vlugschriften bekendheid gecreeërd bij potentiële aanvragers. Door de inzet van 2 coördinatoren en circa 190 professionele vrijwilligers (ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs) wordt uitvoering gegeven aan individuele aanvragen. Het vermogen van de stichting wordt door het bestuur ingezet voor de dekking van de benodigde en daarmee niet vermijdbare kosten.

6. Beloningsbeleid

Ten aanzien van bestuur, coördinatoren en vrijwilligers vindt geen beloning plaats, alleen onkosten worden individueel vergoed.

7. Doelstelling

In de statuten en daarmee in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat het volgende vermeld:

De vereniging stelt zich ten doel :

  • Het op belangeloze basis aan mensen met een langdurige chronische ziekte en/of mensen in hun (pre)terminale levensfase veilig en comfortabel liggend vervoer in de wensenambulance aan te bieden voor de realisatie van bepaalde wensen of behoeften
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

8. Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2015

a. Wensen

In 2018 zijn er 82 (2017: 111) wensen binnengekomen bij de WensenAmbulance Amsterdam. Hiervan zijn 59 (2017: 75) wensen in vervulling gegaan. Helaas werden 18 wensen gecanceld door onder andere achteruitgang of overlijden van de patiënt of omdat er geen team beschikbaar was. In 2018 zijn er vijf wensen geweigerd, sommigen omdat er een reguliere ambulance-indicatie was of omdat er reeds eerder al eens een wens vervuld was. Al met al een mooi resultaat in 2018, dat we hopen in 2019 te evenaren.

b. Roparun

Op basis van de toegezegde donatie is medio 2018 een Ford Transit besteld en bij Miessen/Tulatech

omgebouwd tot WensenAmbulance. Hiertoe heeft de Stichting Roparun Palitatieve Zorg in twee tranches € 115.569,45 beschikbaar gesteld ter financiering van deze op maat vervaardigde ambulance. Op zaterdag 8 december 2018 werd in de stallingsgarage van Ambulance Amsterdam aan de Karperweg de nieuwe WensenAmbulance officieel gepresenteerd en een receptie gehouden, waarbij de ingebruikname werd gevierd. Het programma bestond uit een aantal onderdelen. Allereerst indringende verhalen van vrijwilligers van de Wensenambulance Amsterdam en familieleden c.q. nabestaanden van patiënten, gevolgd door toespraken van de gelijknamige voorzitter van de Jan Veenstra Stichting en door de directeur van de Stichting Roparun, dhr. Vloet. Daarna de onthulling van de nieuwe WensenAmbulance Amsterdam door mevr. Kukenheim, Wethouder Zorg van de Gemeente Amsterdam en tenslotte felicitaties van de dhr. Sier, directeur van Ambulance Amsterdam.

c. Organisatie

Het bestuur van de WensenAmbulance is in het voorjaar van 2018 met het toetreden tot het bestuur en de benoeming van de heer Duijf tot secretaris uitgebreid naar vijf bestuursleden. De heer Hogenboom, die meerdere jaren de combinatiefunctie secretaris/penningmeester vervulde, beperkt zich sindsdien tot het penningmeesterschap. Het aantal coördinatoren is uitgebreid naar vijf. Het aantal coördinatoren komt daarmee op drie Algemeen Coördinatoren en twee Wenscoördinatoren. Beoogd wordt dit laatste aantal in 2019 nog verder uit te breiden.

d. Vrijwilligers

In verband met de introductie van de nieuwe WensenAmbulance zijn eer geen standaard scholingen gegeven, maar werden er wel ambulante scholingen voor het voertuig (auto-technisch en interieurmatig) georganiseerd door de Werkgroep Kwaliteit en Scholing. Op basis van het Jaarplan 2018 zijn er vanuit de Werkgroep Promotie en Sponsoring vooral activiteiten geweest op beurzen en sportevenementen, terwijl in het tweede halfjaar de aandacht zich heeft gericht op de introductie-bijeenkomst voor de nieuwe WensenAmbulance. Het feestelijk karakter van de receptie op 8 december is vooral te danken aan de inzet van de vrijwilligers. Ook de werkgroep Voertuig heeft zich gericht op de nieuwe WensenAmbulance, in het bijzonder op exterieur en interieur.

e. Samenwerking

Ook in 2018 was het overleg met de collega’s van de  Twentse wensambulance, Wensambulance Limburg, Wensambulance Brabant, stichting ambiance Noord-Nederland en Veluwse Wens Ambulance effectief, al zijn er verschillen in de snelheid van ontwikkelingen. Er werd echter goede voortgang geboekt bij het opstellen van de Kwaliteitsnorm WensenAmbulances. Versie 5.1 was eind 2018 in de maak.

In het verslagjaar werd door een externe partij “The Privacy Officers” een QuickScan AVG-rapportage (Risicoanalyse) opgesteld. Deze dient als basis voor de implementatie van de aanbevelingen in de WensenAmbulance-werkwijze en op de WensenAmbulance-website. De Verwerkersovereenkomst van Ambulance Amsterdam kan hierbij een goede rol spelen.

Het eind 2017 ontvangen Concept Ondernemingsplan WensenAmbulance Amsterdam & Omstreken ligt nog ter supervisie bij het bestuur.

9. Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2018  
Activa: liquide middelen (ABN-AMRO rekening)€ 38.079 
Activa: materiale en vlottende activa€ 153.648 
   
Staat van Baten en Lasten over 2017  
Baten/Schenkingen€ 18.439 
   
Lasten  
advertentiekosten € 7.420
automatiseringskosten € 370
bankkosten € 5
vervoerskosten € 98
overige kosten € 2.565
Totaal lasten€ 10.459 
   
Saldo/resultaat€ 7.980 

De stichting had in 2018 geen personeel in dienst.