Wensenambulance Noord-Holland

Nog één keer…

Heliomare

Gegevens patiënt

Verblijfadres

(indien van toepassing)
(indien van toepassing)

Medisch

Huisarts / behandelaar ziekenhuis

Telefoonnummer huisarts / behandelaar ziekenhuis

Wens

Contactgegevens wensaanvrager

Voor de uitvoering van een wens sluit de WensenAmbulance Amsterdam e.o. een overeenkomst met de patiënt of diens vertegenwoordiger. Indien een vertegenwoordiger van de patiënt de overeenkomst aangaat is deze verplicht een akkoord te hebben van de patiënt. De rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst zijn dan in gelijke mate van toepassing op de patiënt en diens vertegenwoordiger.

Indien een wens aangemeld wordt via het formulier op de site, gaat de patiënt of diens vertegenwoordiger akkoord met deze voorwaarden. De coordinator van de WensenAmbulance Amsterdam e.o. neemt binnen 24 uur na aanvraag van de wens contact op met de wensaanvrager.

Bij de beoordeling van een wensaanvraag gaat de WensenAmbulance Amsterdam e.o. ervan uit dat de wens niet binnen de reguliere ambulancezorg uitgevoerd kan worden. De wensaanvrager vrijwaart WensenAmbulance Amsterdam e.o. van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, die voortvloeien uit het niet tijdig nakomen van (onderdelen van) de overeenkomst met de patiënt.

Criteria voor de wens

– De patiënt bevindt zich in een (pre-) terminale fase of lijdt aan een ernstig chronische
ziekte ten gevolge waarvan hij/zij niet in staat is op een andere manier dan liggend
vervoerd te worden en/of medische begeleiding nodig heeft
– de patiënt is minimaal 16 uur per dag bedlegerig,
– de patiënt kan slechts eenmaal een beroep doen op de WensenAmbulance Amsterdam
e.o.
– er is geen leeftijdsgrens verbonden aan de patiënt

De WensenAmbulance Amsterdam e.o. voorziet in het vervoer en medische begeleiding van de patiënt en maximaal twee begeleiders. Bijkomende facilitaire zaken moeten door de wensaanvrager geregeld worden. Tevens dienen facilitaire voorzieningen voor de bemanning eveneens door de wensaanvrager geregeld te worden. Hierbij kan de WensenAmbulance
Amsterdam e.o. ondersteunend zijn. De patiënt voorziet zelf alle medicijnen en verpleegartikelen die benodigd zijn.

De aanvraagtermijn voor een inzet van de WensenAmbulance Amsterdam e.o. dient minimaal 72 uur van tevoren ingediend te worden om het mogelijk te maken de wens optimaal te regelen. De WensenAmbulance Amsterdam e.o. stelt de ambulance de gehele dag beschikbaar voor het uitvoeren van de wens. Bij een wensaanvraag die meer dan één dag beslaat, zal de coordinator van de WensenAmbulance Amsterdam e.o. contact opnemen met de aanvrager om de wensaanvraag nader te bespreken. In principe worden enkel wensen binnen Nederland uitgevoerd.

De patiënt gaat akkoord met het inwinnen van relevante medische informatie bij zijn/haar huisarts of behandelend arts en stelt deze hiervan op de hoogte. De medische informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. De patiënt is op de hoogte van de fysieke en geestelijke belasting van de wens.

Indien de patiënt beschikt over een niet-reanimeren verklaring, dient de patiënt deze op schrift en getekend bij zich te hebben en de WensenAmbulance Amsterdam e.o. vooraf in kennis te stellen. Bij overlijden onderweg zal met de begeleider van de patiënt besloten worden of de patiënt naar huis te brengen en daar de huisarts in te schakelen of de patiënt te vervoeren naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Indien er geen niet-reanimatie verklaring is zullen de vrijwilligers van de Ambulance Amsterdam in voorkomende gevallen de reanimatie opstarten en assistentie vragen van de reguliere hulpdiensten.

De WensenAmbulance Amsterdam e.o. heeft een samenwerkingsverband met de Ambulance Amsterdam en voldoet aan de kwaliteitseisen van de ambulancezorg. Alle vrijwilligers van de WensenAmbulance Amsterdam e.o. zijn professionele (ambulance) hulpverleners.